Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Kantini Kiralama İhalesi » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 17 Mart 2017 Cuma günü sonuçlanmıştır.
06/03/2017 tarihinde ihalesi yapılan Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler YO öğrenci kantini ihalesi yapılmış Mehmet ORUÇ ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.
İpsala MYO öğrenci kantini ihalesi iptal edilmiştir.

İlan Detayı

Bu ihale 06 Mart 2017 Pazartesi (14:00) günü yapılacaktır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                Üniversitemizde bulunan  ve aşağıda nitelikleri  belirtilen  taşınmazlar,  hizasında belirtilen tahmini bedel ile 06/03/2017  Pazartesi  günü karşısında belirtilen saatlerde 2886 sayılı   Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

 

PAFTA

 

ADA

 

PARSEL

 

YER

 

KİRALAMA

ALANI

 

KULLANIM AMACI

 

KİRALAMA

SÜRESİ

 

YILLIK TAHMİNİ

BEDEL

 (KDV Hariç)

 

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

 

İHALE GÜNÜ

 

İHALE

SAATİ

4950

260

34

İpsala MYO

103 m2

Öğrenci Kantini

3 yıl

36.000,00-TL

7.200,00-TL

06/03/2017

14:00

98

313

4153

Keşan Yusuf Çapraz

Uyg. Bil.MYO

208 m2

Öğrenci Kantini

3 Yıl

54.660,00-TL

10.932,00-TL

06/03/2017

14:15

 

                    İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN  İSTEKLİLERİN       :

 

1-       İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler daire Başkanlığına, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

2-       Geçici Teminat, nakit olması halinde Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesi Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın İBAN:TR480001000097320801135002 nolu hesabına ya da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu

3-       Gerçek kişi olması halinde Nufüs Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,

4-       Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a)        Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)       Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu  ticaret ve/veya sanayi odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5-    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6-       Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7-       Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde müdür/müdürler ve tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği. İhaleye vekaleten katılma durumunda da vekilinde bu bent de belirtilen hallerde olmadığına ilişkin savcılıktan son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği sunacaktır.

8-       İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

9-       İlk ilan tarihi itibarı ile SGK  borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

10-     Üniversitemiz ile sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada diğer takipli borcu bulunmadığına dair Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan  ilk ilan    tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurulacak)

11-    İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacaktır.

12-    İstekliler 01.01.2007 tarihinden sonra imzalanmış tek bir sözleşme kapsamında en az 2 yıl süreyle (bu süreyi aşan veya devam eden işlerde kabul edilecektir.) bir kamu kurum veya kuruluşunda Kantin/Kafeterya işletmeciliği yaptığına dair resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı tek bir belge sunacaktır.

13-    İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, TC-Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

 

 Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.  Kira bedelinde KDV hariçtir.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Trakya  Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan veya http://www.trakya.edu.tr/ adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

 

        2886 sayılı Yasanın 17.ve 18. maddeleri gereği

                                                                                                                                        İlan Olunur