Öğrenci Kantini kiralaması » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 14 Şubat 2014 Cuma günü sonuçlanmıştır.
İpsala MYO Öğrenci Kantini, Menza Öğrenci Kantini ve Sağlık Hizmetleri MYO Öğrenci Kantini kiralama işi ÖZ HİCRET GIDA TEMİZLİK TEKS. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. nde kalmış ve 14.02.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Keşan MYO Öğrenci Kantini kiralama işi Ali GÜR de kalımış olup 13.02.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini kiralama işi Mehmet KÖSE de kalmış olup 13.02.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Havsa MYO Öğrenci Kantini kiralama işi Esra MERİÇ te kalımış olup 10.02.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Sarayiçi Yerleşkesi Öğrenci Kantini Hatice KANDIR da kalomış olup 13.02.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Keşan Yusuf Çapraz Uyg. Bil. YO Öğrenci Kantini kiralama işi Ayşenur DOĞAN da kalımış olup 10.02.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



İlan Detayı

Bu ihale 31 Ocak 2014 Cuma (14:00) günü yapılacaktır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

PAFTA

 

ADA

 

PARSEL

 

YER

 

KİRALAMA

ALANI

 

KULLANIM AMACI

 

KİRALAMA

SÜRESİ

 

YILLIK TAHMİNİ

BEDEL (KDV Hariç)

 

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

 

İHALE GÜNÜ

 

İHALE

SAATİ

 

17D7C1A

 

1957

 

97

 

Eğitim Fakültesi

 

348 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

84.000,00-TL

 

8.400,00-TL

 

31/01/2014

 

14:00

 

E17D19B-2D

 

766

 

106

 

Sarayiçi Yerleşkesi

 

930 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

54.000,00-TL

 

5.400,00-TL

 

31/01/2014

 

14:15

 

98

 

313

 

4153

   Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı   Bilimler  Yüksekokulu

 

208 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

48.000,00-TL

 

4.800,00-TL

 

31/01/2014

 

14:30

 

45

 

30

 

30

 

Keşan Meslek Yüksekokulu

 

233 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

24.000,00-TL

 

2.400,00-TL

 

31/01/2014

 

14:45

 

4950

 

260

 

34

 

İpsala Meslek Yüksekokulu

 

103 m2

 

Öğrenci kantini

 

3 yıl

 

30.000,00-TL

 

3.000,00-TL

 

31/01/2014

 

15:00

 

45

 

195

 

40

 

Havsa Meslek Yüksekokulu

 

193 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

24.000,00-TL

 

2.400,00-TL

 

31/01/2014

 

15:15

 

229

 

1439

 

17

 

Balkan Yerleşkesi  Menza

 

133 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

84.000,00-TL

 

8.400,00-TL

 

31/01/2014

 

15:30

 

226

 

1441

 

14

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

95 m2

 

Öğrenci Kantini

 

3 yıl

 

  7.200,00-TL

 

           720,00-TL

 

31/01/2014

 

15:45

  

        Üniversitemizin mülkiyetinde bulunan  ve yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmazlar,  hizasında belirtilen tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince  31/01/2014  Cuma  günü karşısında belirtilen saatlerde  açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İstekliler İdari  şartname ve eklerini her gün mesai saatleri içinde Trakya  Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görebilirler. Talep halinde şartname ve ekleri bedelsiz olarak verilebilir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN       :

1– GERÇEK KİŞİLERİN;

a-İlgili muhtarlıktan alınmış kanuni ikametgah  belgesi,

b-Nüfus cüzdanı sureti,

c-Noter tasdikli imza beyannamesi,

d-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,

e-İhale konusu iş için (bir yıllık ihale bedelinin %10) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge ( Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesi TR48000100009732080113-5002 hesaba yatırabilirler  veya Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektubu verebilirler.)

f- Kişinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarları siciline kayıtlı olduğunu gösterir 2014 yılında alınmış belgeyi,

g- Tebligat için adres beyanı (bir dilekçe ile ibraz edilecektir.)

ı- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

2- TÜZEL KİŞİLERİN;

   Gerçek kişilerden istenen (e), (g ),(ı) bendlerinde belirtilen yazılı belgelerin yanında ayrıca;

a-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından 2014 yılında alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

   c-Vekaleten ihaleye katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

3-  Üniversitemiz ile sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada diğer takipli borcu bulunmadığına dair Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan  27/01/2014   tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi getirilecektir.

4-  Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesindeki  açık teklif usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır.

5-  Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

6-  İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesindeki açık teklif usulü ve sözleşmedeki genel hükümleri ve  kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden  okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

7- Kiralaması yapılacak taşınmazlar ile ilgili her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar kiracıya aittir.

8- Bütün evraklar asıl ya da noter  onaylı olacaktır.

Hazırlanan belgeler ihale saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir.

İhale Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

Kira bedelinde KDV hariçtir.

Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

             İLAN OLUNUR