ğrenci Kantini İşletmesi Kiralama İhalesi » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sonuçlanmıştır.
Katılım olmadığı için ihale iptal edilmiştir.

İlan Detayı

Bu ihale 26 Ocak 2022 Çarşamba (11:00) günü yapılacaktır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, hizasında belirtilen tahmini bedel ile  26/01/2022  Çarşamba günü  karşısında  belirtilen  saatte  2886 sayılı Kanunu’nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale Trakya Üniversitesi Rektörlüğü  İdari ve  Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

ADA

PAFTA

PARSEL

YER

KİRALAMA

ALANI

KULLANIM

AMACI

KİRALAMA

SÜRESİ

YILLIK TAHMİNİ BEDEL

(KDV Hariç)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE

GÜNÜ

İHALE SAATİ

162

F-17-A-24-C-4-C

22

Trakya Üniversitesi Uzunköprü M.Y.O

345,92 m²

Öğrenci Kantini

3 Yıl

24.000,00-TL.

4.800,00-TL.

26.01.2022

11.00

313

98

41

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uyg.Bil.Y.O

224,75 m² +165,50m²

Öğrenci Kantini

3 Yıl

24.000,00-TL.

4.800,00 -TL.

26.01.2022

11:15

260

43-44-49-50

34

Trakya Üniversitesi

İpsala M.Y.O

103 m²

Öğrenci Kantini

3 Yıl

12.000,00-TL.

2.400,00 -TL.

26.01.2022

11:30

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN  İSTENEN BELGELER:

 

1-İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler daire Başkanlığına, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

2-Geçici Teminat, nakit olması halinde Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesi Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın İBAN:TR480001000097320801135002 nolu hesabına ya da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu

3- İlan  tarihinde veya sonrasında alınmış  ikametgâh belgesi,

4- Tebligat için adres beyanı (imzalı, kaşeli),

5- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,

6- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı    olduğunu gösterir belge,

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu  ticaret ve/veya sanayi odasından ,  ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

9-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde müdür/müdürler ve tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği. İhaleye vekaleten katılma durumunda da vekilinde bu bent de belirtilen hallerde olmadığına ilişkin savcılıktan son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği,

10- İsteklilerin,  ilan tarihinde veya sonrasında alınmış vergi  borcunun bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün vergi daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

11- İsteklilerin,  ilan tarihinde veya sonrasında alınmış SGK borcunun bulunmadığına  dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün vergi daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

12-   Üniversitemiz ile sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada diğer takipli borcu bulunmadığına dair Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan  ilan  tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurulacaktır.)                                                                                 

13-İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacaktır.

14- İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, TC-Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

            Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.  Kira bedelinde KDV hariçtir.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görülebilir ve talep halinde bedelsiz olarak alınabilir.

2886 sayılı Yasanın 17.ve 18.maddeleri gereği

İlan Olunur